Privacy verklaring

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Body Stress Release Hoogeveen, en de collega’s die hiermee samenwerken (zie website onder practitioners), verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/ of omdat u deze zelf heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Polisnummer en zorgverzekeraar

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat er een dossier wordt aangelegd. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen  over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen wij (vanaf 25 mei 2018) uw toestemming door middel van een behandelovereenkomst. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en welke u zelf heeft verstrekt of welke, na uw expliciete toestemming, zijn opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van ouder(s) of voogd.

Waarom we gegevens nodig hebben

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om u in ons klantenbestand op te kunnen nemen;
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten;
 • Voor het doorgeven van belangrijke informatie, zoals o.a. een adreswijziging van de praktijk;
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens afwezigheid van de behandelend therapeut;
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie.

Wie hebben toegang tot uw gegevens

Body Stress Release Hoogeveen en collega’s welke hiermee samenwerken (zie website onder practitioners) hebben toegang tot de gegevens in uw dossier. Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat we zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens. De Body Stress Release practitioners, werkzaam voor Body Stress Release Hoogeveen, zullen geen dossier(s) inzien waarbij zij niet betrokken zijn. 

Met bedrijven die in opdracht van Body Stress Release Hoogeveen gegevens verwerken, wordt er een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gegevens bewaren, inzien, wijzigen, doorsturen of ophalen

De gegevens in het cliënten dossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard. U heeft het recht om persoonsgegevens in te zien en/ of te wijzigen en het medische dossier te laten verwijderen, door te laten sturen naar een andere behandelaar of op te halen. Indien een cliënt het medisch dossier wenst te laten verwijderen, door te laten sturen of op te halen dient hiervoor een schriftelijk verzoek te worden ingediend. Deze dient geadresseerd te zijn aan  Body Stress Release Hoogeveen.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats;
 • Uw geboortedatum en polisnummer;
 • De datum van behandeling;
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals ‘natuurgeneeskundig consult’;
 • De kosten van het consult.

Op de zorgnota staat voor de cliënt de datum en tijd waarop het volgende consult is afgesproken.