Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 • De therapeut, samenwerkend met Body Stress Release Hoogeveen, is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskunde Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
 • De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen, met uitzondering van Body Stress Release Hoogeveen en collega’s welke direct samenwerken met Body Stress Release Hoogeveen en van de gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/ zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden.
 • De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevantie informatieve aan de therapeut te verstrekken.
 • De therapeut zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). De therapeut die werkt met kinderen onder de leeftijd van 16 jaar sluit een schriftelijke behandelovereenkomst met een of beide ouder(s), of voogd.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/ zij deze eenzijdig beëindigen. De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien rederlijkwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.
 • De cliënt gaat akkoord met opname in het klantenbestand van Body Stress Release Hoogeveen.
 • De cliënt gaat akkoord met opname en verwerking in een digitale (google) agenda.
 • De cliënt gaat akkoord met de geldende tariefstelling, zoals vermeld op de website www.bsr-hoogeveen.nl.
 • Betalingswijze van de behandelingen zal direct na afloop van het consult per pin of contant geschieden bij de behandelend therapeut. Bij wijze van uitzondering is het ook via bank overschrijving mogelijk.
 • De cliënt verplicht zich een afspraak, telefonisch of via e-mail, tijdig (minimaal 48 uur van tevoren) te wijzigen, anders kunnen de kosten van de geserveerde tijd in rekening worden gebracht.
 • De cliënt is op de hoogte van het privacy statement (zie website bsr-hoogeveen.nl onder ‘contact’, ‘praktijkinformatie’ en/ of schriftelijk meegekregen).
 • De cliënt heeft het recht om persoonsgegevens in te zien en/ of te wijzigen en het medische dossier te laten verwijderen, door te laten sturen naar een andere behandelaar of op te halen. Indien een cliënt het medisch dossier wenst te laten verwijderen, door te laten sturen of op te halen dient hiervoor een schriftelijk verzoek te worden ingediend. Deze dient geadresseerd te zijn aan Body Stress Release Hoogeveen. Indien de cliënt het medisch dossier wenst op te halen dient er voor ontvangst in de praktijk getekend te worden, door de cliënt of een (schriftelijk) gevolmachtigde.
 • Voor klachten over de behandeling kan de cliënt zich in de eerste instantie wenden tot de betreffende behandelaar. Indien dit de kwestie niet oplost kan de cliënt (via het secretariaat van de beroepsvereniging VBAG) een klachtenfunctionaris van Quasir inschakelen (Quasir is aangesloten bij de geschilleninstantie voor Zorg en Welzijn ‘stichting Zorggeschil’). Voor het klachtrecht kan de cliënt zich wenden tot RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg; www.rbcz.nu) of CamCoop en voor het tuchtrecht tot de Stichting TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg; www.tcz.nl)
 • Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.